มวล. ร่วมพิธีเปิด กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”