เชิญเข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 8 วันที่ 14-16 มิ.ย.56