ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 8

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมและสืบทอดมาช้านาน และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ นั้น

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียน/เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ ๖๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP