ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2556

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม 255๖ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของร้อยกรองไทย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาไทย ดังรายละเอียดในประกาศการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ และกำหนดการซึ่งแนบมาพร้อมนี้แล้ว นั้น

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดร้อยกรองดังกล่าว โดยส่งใบสมัครไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP