ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2556

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยส่งใบสมัครไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP