ข่าวเด่น

สำนักวิชาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 2”

สำนักวิชาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2” (WMS Management Research Conference # 2) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน และโอกาสนี้ได้รับเกียติรจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการจัดการ ถือเป็นความสำเร็จที่ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการและผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยมหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบุกเบิกแสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องของการจัดการนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการในศาสตร์ด้านการจัดการ โดยมีเป้าหมายของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการจัดการเชิงนวัตกรรมที่ดีที่สุดในภาคใต้ บนพื้นฐานแนวคิดของการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษา และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักวิชาการจัดการ จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ หรือ WMS Management Research Conference ครั้งที่ 2 ขึ้น ภายใต้แนวคิด Green and Innovation Management กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากองค์ปาฐก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในหัวข้อ บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีใจความสำคัญว่า การเป็นนักวิชาการที่ดีต้องมีคุณสมบัติของนักวิชาการ คือ เป็นคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา ไม่พฤติกรรมชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ยึดหลักตามรอยพระยุคลบาท และตามอย่างคนเก่งและคนดี

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง Green and Innovation Management Strategies in Business โดย ดร.วรวรรณ นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการและนวัตกรรม โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 12 สถาบัน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และมีผลงานทางวิชาการนำเสนอทั้งในลักษณะปากเปล่าจำนวน 40 เรื่อง และโปสเตอร์จำนวน 15 เรื่อง ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและบัญชี การตลาด การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกและซัพพายเชน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 200 คน

ประมวลภาพ

 


TOP