ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาพิเศษ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการให้สัมมนาพิเศษ ในรายวิชา BIO-662 Conservation Biology เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างป่า กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ดร. ชุติอร ซาวีนี อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อดีตรองผู้อำนวยการ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society) ประเทศไทย

TOP