ใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2556