ข่าวการศึกษา

วิสาขบูชาโลก(วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

วิสาขบูชาโลก (วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

          “วิสาขบูชา” วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจบเข้ารอบปีนี้อีกหน
วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พระทศพล พระสัพพัญูญูแห่งปวงชนล้ำโลกา
          ประสูติ ณ เมืองลุมพินีเนปาลบุรีประเทศ จุดแห่งเหตุรวมใจได้ศึกษา
พุทธกุมารหรือเรียกอังกฤษวจีเบบีบุดดา ชี้หัตถาเราจะเป็นหนึ่งซึ่งทางดี
          ยี่สิบเก้าพรรษาทรงม้ากัณฑกะสู่พนัส ละทุกสิ่งรึงรัดจรัสวิถี
สามสิบห้าพรรษาผ่านปฏิบัติมาหลายปี ก็ตรัสรู้เป็นยอดปฐพีมนุษยชน
          ทรงเผยแผ่พระธรรมล้ำเลิศยิ่ง ละเว้นชั่วทุกสิ่งสร้างกุศล
ทำความดีมีสุขไร้ทุกข์ทน ใจบริสุทธิ์หลุดพ้นอกุศลกรรม
          ตรัสรู้ที่พุทธคยารัฐพิหาร ใต้พระโพธิ์สุดตระการฐานถนำ
แดนชมพูทวีปประทีปธรรม ประเทืองนำใจคนพ้นอบาย
          ครั้นพระพรรษาองค์พระสัมมาฯ ได้แปดสิบ วรกายทิพย์พระองค์ทรงเสื่อมสลาย
ปรินิพพานดับสนิทสงบจบใจกาย สิ่งทั้งหลายอยู่ในธรรมพระสัมมาฯ
          ยูเนสโกเห็นว่าท่านเป็นพระศาสดาโลก ปลดทุกข์โศกมนุษยชาติดั่งปรารถนา
จึงยกย่องซร้องสรรวันวิสาขบูชา เป็นวันแห่งโลกาน่ายินดี
   


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
เสาร์ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

TOP