ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มวล. จัดการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management


หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ พัชรินทร์ นิลมาท ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กล่าวว่า หลักสูตรกายภาพบำบัด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ขณะนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5 รุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัด จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management ขึ้น ซึ่งภาวะ Lumbar instability เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง และอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบำบัดมากที่สุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักกายภาพบำบัด ในการวินิจฉัยและรักษาภาวะ Lumbar instability ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างซ้ำได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการดูแลของผู้ป่วยลง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวด้านอาจารย์ พัชรินทร์ นิลมาท กล่าวว่า หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Lumbar instability ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางกายภาพบำบัดระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาวะ Lumbar instability เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง และอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบำบัดมากที่สุด นอกจากนี้กระบวนการเสื่อมของข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังระดับเอวเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเกิดภาวะ Lumbar instability ดังนั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนจนกระทั่งวัยชราจึงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอวได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ภาวะกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อน (Lumbar spondylolisthesis) ไปกดทับรากประสาทได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นและคุณภาพชีวิตแย่ลง หากสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างซ้ำได้ ทั้งนี้แนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างดังกล่าวนั้นมีมากมาย และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลำตัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง และผู้ป่วยสามารถนำกลับไปฝึกเองได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการดูแลของผู้ป่วยลง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว

การประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน

ประมวลภาพ


TOP