มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556