ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมแนะนำผู้บริหารและคณบดีสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ช่วงบ่ายมีกิจกรรมนำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ มีหลากหลายกิจกรรม นอกจากกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองแล้ว ในระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2556 ยังมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา การแนะนำสถานที่และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และกิจกรรม “มุ่งเข้าหาวิธีการเรียนรู้” โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อหมุนเวียนเข้าฐานกิจกรรม 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานทักษะการสืบค้นข้อมูล ฐาน WU English Orientation Camp for Freshmen ฐาน อ่าน เขียน เรียน อย่างสุนทรียะ ฐาน Active Learning : Thinking Skillsและฐาน คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมตลาดแรงงานสู่อาเซียน" โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียน

TOP