ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน ICoASL (International Conference of Asian Special Libraries) 2013 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยนำเสนองานวิจัยหัวข้อ "Information Literacy and its integration into the instructional design of Walailak's instructors"

ทั้งนี้ มีประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 20 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 200 คน


TOP