อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ