ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้เรือคายัคหุ่นยนต์ในการถ่ายภาพทำแผนที่ใต้น้ำศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ เนคเทค – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษาเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและพื้นฟูแนวปะการังอย่างยั่งยืน

รศ.ดร. กฤษณะเดช ร่วมมือกับ ดร. ปาษาณ กุลวานิช และคุณเบญจรงค์ โพธิ์สุข จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้เรือคายัคหุ่นยนต์ในการถ่ายภาพทำแผนที่ใต้น้ำเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน การศึกษานำร่องครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการวิจัยดังกล่าวจะเป็นการนำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการัง ณ เกาะราชา จ.ภูเก็ต ระยะยาว (Coral reef long term monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผลการศึกษานำร่อง พบว่า เรือคายัคหุ่นยนต์กำหนดเส้นทางวิ่งของเรือคายัคด้วย ระบบ GPS สามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพวิดีโอของปะการังใต้น้ำเพื่อนำมาใช้ทำแผนที่ใต้น้ำของแนวปะการังได้ดีในบริเวณอ่าวขอนแค และอ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

TOP