ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ วิจัยปรับปรุงคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารไก่กระทง

ผลงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันชนิดสกัดด้วยสารเคมีและกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันหมักด้วยเชื้อราแอสเปอร์จิลัส เวนติไอ ทีไอเอสทีอาร์ 3075 ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโภชนะในไก่กระทง ใช้ไก่กระทงคละเพศพันธุ์รอส-308 จำนวน 432 ตัว วางแผนการทดลอง 2 x 4 แฟคทอเรียลในแผนแบบสุ่มสมบูรณ์กับกลุ่มควบคุมอีก 1 กลุ่ม พบว่าปริมาณอาหารที่กินและน้ำหนักตัวเพิ่มของไก่กระทงที่ได้รับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น (10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร) ให้ผลตอบสนองลดลงแบบเส้นตรง ในขณะที่ไก่กระทงที่ได้รับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันหมักด้วยเชื้อราให้ผลตอบสนองลดลงแบบเส้นโค้งดีกรีที่สอง สมรรถนะการเจริญเติบโตที่ด้อยลงน่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณเยื่อใยที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหารและปริมาณไนโตรเจนที่คงอยู่ในร่างกายของไก่กระทงลดลง แนะนำให้ใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันทั้งชนิดหมักและไม่หมักด้วยเชื้อราในสูตรอาหารระยะ 1 - 21 วัน ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร ส่วนในระยะ 22 - 42 วัน เฉพาะกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันชนิดไม่หมักสามารถใช้ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology, Volume 10 Number 2 (April 2013) โดย ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว ร่วมกับ ผศ.ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “Diets Containing Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 on Growth Performance and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens”

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP