ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม. วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,228 คน ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP