ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรมการโครงการ GLOBE: ESS ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ GLOBE: ESS ให้กับครูในเขตจังหวัดจันทบุรีจำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 16 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

การอบรมครั้งนี้ครูและนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นใส ความเค็ม pH, alkalinity, ไนเตรท และค่าออกซิเจนละลายน้ำได้ และmacro invertebrate เป็นต้น การศึกษาสภาพอากาศ เช่นอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันบรรยากาศ ชนิดเมฆ ปริมาณเมฆปกคลุม เป็นต้น นอกจากนี้ ครูและนักเรียนได้เขียนโครงร่างงานวิจัยและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยอีกด้วย

TOP