ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2556

การประชุมประจำปี พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยของทั้ง 4 สถาบัน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสื่อมวลชน ประมาณ 250 คน เข้าร่วมการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า การปฏิรูปมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรสูงสุดที่ทำหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐทั้ง 4 แห่งที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ ได้มีการปฏิรูปการดำเนินงานของสภาฯ ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ การประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปีจะมีจุดเน้นและประเด็นสำคัญที่แตกต่างกันไป สำหรับการประชุมในปีนี้จะเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล นโยบายการเงินและทรัพย์สิน นโยบายการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีข้อเสนอแนะร่วมกันจะทำให้เกิดความร่วมมือของทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งถือเป็นความงอกงามอย่างหนึ่ง

การจัดประชุมร่วมของ 4 สภามหาวิทยาลัยจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยในกำกับรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณากรอบ แนวทาง ตลอดจนกำหนดแผนการดำเนินงานของสภาฯ ในปีต่อไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภาฯ และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาฯ และมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการประชุมได้รับเกียรติจาก Ms. Adriana Jaramillo ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสทางด้านการศึกษา จากธนาคารโลก (World Bank) บรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Through the Looking Glass of Governance” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ธนาคารโลกให้ความสำคัญเข้าร่วมรับฟังการประชุมร่วมของ 4 สภามหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ


TOP