อ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว ได้รับรางวัล “Young Researcher Award” จากการนำเสนอผลงานใน the 2nd Environment Asia International Conference