ข่าวทั่วไป

อ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว ได้รับรางวัล “Young Researcher Award” จากการนำเสนอผลงานใน the 2nd Environment Asia International Conference

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา อ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “Young Researcher Award” จากการนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ “Prediction of Hourly Particulate Matter Concentrations in Chiangmai, Thailand Using MODIS Aerosol Optical Depth and Ground-Based Meteorological Data” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd Environment Asia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change” จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ University of Liverpool, Tokyo University of Agriculture and Technology, Graz University of Technology, University of Twente, Huazhong University of Science and Technology, University of Iceland และ School of Global Studies, Thammasat University โดยมีจำนวนบทความที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 100 บทความ จากผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดกว่า 200 คน จาก 14 ประเทศ

ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง Application of Satellite Data for Particulate Matter Air Quality Monitoring: Upper Northern Haze Episode ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากโครงการวิจัยดังกล่าวยังเป็นผลวิจัยเบื้องต้น การทำนายความเข้มข้นของฝุ่นละอองไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดาวเทียมและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น อาจมีปัจจัยด้านอื่นๆ ดังนั้นคงยังต้องปรับปรุงให้สามารถใช้ทำนายผลได้ในหลากหลายสถานการณ์และหลากหลายพื้นที่ จากการได้นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยอื่นๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยต่อไป

ความคาดหวังของผู้วิจัยจากผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานในครั้งนี้คือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยภายนอก อาทิ มูลนิธิโทเรหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยโดยการทาบทามนักวิจัยจากสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในงานวิจัยด้านการใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามคุณภาพอากาศเหมือนกันมาเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย


TOP