ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดเสวนา...จริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยกลุ่มวิจัยสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเสวนา...จริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยทีมวิทยากรผู้ร่วมเสวนาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คุณสุดารัตน์ ช้างโรง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มวิจัยสร้างเสริมสุขภาพฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในคนหรือที่เกี่ยวข้องกับคน จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย การเข้าใจกระบวนการในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย

ทั้งนี้ การเสวนาได้มีนำเสนอหลักการและขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา จำนวน 22 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP