สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดเสวนา...จริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสุขภาพ