ข่าวทั่วไป

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลระดับชาติด้านสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2555 เข้าร่่วมประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1.นางสาวปัทมา จันทรไพฑูรย์ นักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2.นายพีระยุทธ สุขแก้ว หลักสูตรอนามัยส่ิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทโครงงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประเภทโครงงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
4.นางสาวปัทมาสน์ บัวเพชร นักศึกษาหลักสูตร การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ ประเภทโครงงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ผลการตัดสิน ปรากฎว่า นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทโครงงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ โดยนักศึกษาอีก 3 คนได้รับรางวัลระดับเครือข่าย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เสนอชื่อ บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้วยดียิ่งในด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เข้ารับพิจารณาเป็นสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ซึ่งผลการพิจารณาปรากฎว่า บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จำกัด ได้รับรางวัลระดับชาติ สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ นักศึกษาและสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะเข้ารับรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


TOP