ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน International Culture Fiesta 2013 ประเทศมาเลเซีย

 

ส่วนเทศสัมพันธ์ได้รับเชิญจาก Universiti Sains Malaysia เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านวัฒนธรรมในกลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน (Thai Traditional Games) ในงาน International Culture Fiesta 2013 เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวนที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 โดยมีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน เป็นนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 4 คน นักศึกษาวิชาเอกรัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน

โอกาสนี้ นักศึกษาได้ร่วมสาธิต และเชิญชวนชาวต่างประเทศรู้จักการละเล่นพื้นบ้านไทย สาธิตการแสดง และเชิญชวนนักศึกษาชาวต่างประเทศร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้แก่ การเล่นหมากเก็บ การกระโดดเชือก รีๆ เข้าสาร แม่งูเอ่ย เป่ากบ ชักเย่อ และมอญซ่อนผ้า ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับเกียรติให้แสดงการรำมโนราห์ ในพิธีเปิด โดยมี Professor Ahmad Sukri รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ Universiti Sains Malaysia เป็นประธาน

อนึ่ง งาน International Culture Fiesta 2013 มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากมาย เช่น ประเทศเยเมน ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่าน ประเทศปากีสถาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศยูเครน ประเทศอูซเบกิสถาน ประเทศอิหร่าน ประเทศอินเดีย และประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน

ประมวลภาพ


TOP