นักศึกษาใหม่ ม.วลัยลักษณ์ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม