ข่าวทั่วไป

นักศึกษาใหม่ ม.วลัยลักษณ์ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย และคณะทำงานจัดทำโครงการผลิตข้าวเพื่อการเรียนการสอนฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีหว่านข้าว เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริเวณแปลงทำนาด้านทิศเหนือสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธาน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บรรยายประวัติความเป็นมาในพิธีกรรมการทำนาของชาวนาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,300 คน ร่วมหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ปทุมธานี

สำหรับโครงการปลูกข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยเรื่องการผลิตข้าว การบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาภาคใต้ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดทางวิชาการแก่ผู้สนใจ โดยได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตในฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและตัดวงจรศัตรูพืชโดยเปลี่ยนนาข้าวหมุนเวียน

ประมวลภาพ


TOP