ข่าวเด่น

มวล.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 16


อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ยืนยันมหาวิทยาลัยพร้อมดูแลนักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความสามารถพร้อมทำงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 16 กันอย่างอบอุ่น

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวในพิธีปฐมนิเทศว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 16 ที่ก้าวมาสู่ประตูแห่งความสำเร็จในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน พร้อมที่จะร่วมกันสร้างโอกาสที่ดี สร้างความสำเร็จไปพร้อมกับนักศึกใหม่ทุกคน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อทำให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งออกไปอยู่ในสังคมอย่างเชิดหน้าชูตา ทัดเทียมกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นๆ

อย่างไรก็ตามในโลกยุคปัจจุบันไม่ได้วัดกันที่พื้นฐานความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกันที่ความสามารถในการทำงานด้วย ดังนั้นนักศึกษาต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ สิ่งสำคัญคือต้องมีทักษะชีวิตที่ดี มีวิธีคิดที่ดี สามารถปรับตัวและยีดหยุ่นตัวเองได้ทุกครั้งเมื่อพบเจอปัญหาและอุปสรรค

“อยากฝากให้พวกเรามองไปข้างหน้า ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และต้องควบคุมดูแลตัวเองให้ดี ขอยืนยันว่าความสำเร็จของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เกิดจากความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน หากบัณฑิตเรามีคุณภาพ แข่งขันได้ มีทักษะการทำงานที่ดี มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี ก็จะเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเป็นพื้นฐานพัฒนาต่อไป โอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ ดลบันดาลให้พวกเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ปลอดภัย มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเดินไปข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งปรารถนาทุกประการ” อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์กล่าว

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะนำระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวแนะนำการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันเดียวกันก่อนที่จะมีพิธีปฐมนิเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 16 ได้ร่วมกันเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาคารบริหาร อันเป็นประเพณีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วแสดม่วง (มวล.) อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รู้รักเรียน รู้รักสถาบัน รู้รักสัมพันธ์ รู้รักชุมชน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP