ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาใหม่ มวล.