ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ไม่รุนแรง

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรับน้องประจำปี 2556 ยึดแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ รับน้องเชิงสร้างสรรค์ รักษาสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่หรือกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ของม.วลัยลักษณ์ ว่า มหาวิทยาลัยจะยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รักษาสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะเละวัฒนธรรม และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหลัก ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และกำหนดสถานที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีการตั้งกองอำนวยการกลางทำหน้าที่กำกับดูแล เฝ้าระวังและประสานผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมด้วย

สำหรับการรับน้องใหม่ของม.วลัยลักษณ์ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “รู้รักเรียน รู้รักสถาบัน รู้รักสัมพันธ์ รู้รักชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความภาคภูมิใจในสถาบัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนภายนอก ทั้งนี้ได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมกันคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถอดบทเรียนจากปีก่อนๆ พัฒนารูปแบบและกระบวนการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างรุ่นพี่นักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา นักศึกษากลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่างๆตั้งใจจัดกิจกรรมดีๆให้แก่นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 16 ทุกคน

“การรับน้องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะใช้เวลา แค่ 4-5 วัน มีการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ มีสาระและบรรลุเป้าหมายอย่างสวยงามทุกปี เพราะเป็นการรับน้องที่รุ่นพี่ ตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ดูแลและเตรียมความพร้อมให้น้องอย่างแท้จริง ไม่มีความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิแก่กัน โดยเอกลักษณ์การรับน้องของม.วลัยลักษณ์ คือ ไม่มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นคณะหรือสำนักวิชา แต่ใช้ลักษณะการคละนักศึกษาทุกสำนักวิชามาทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของ“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่รุ่นพี่นักศึกษาในกลุ่มสัมพันธ์เดียวกัน รวมไปถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นนั่นเอง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าว

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP