ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"วลัยลักษณ์วิจัย" รับบทคัดย่อทางอีเมล์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม

เนื่องจาก server ของ research.wu.ac.th ซึ่่งเป็นระบบลงทะเบียนและรับผลงานเพื่อการพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5 ขัดข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเปลี่ยนวิธีการรับบทคัดย่อ มาเป็นการใช้อีเมล์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในแบบบรรยาย หรือโปสเตอร์ ได้โดยแนบบทคัดย่อภาษาไทย หรืออังกฤษ ตามรูปแบบที่กำหนดในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปยัง คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว dladdawa@wu.ac.th โดยระบุในชื่อเมล์ที่ส่งว่า Abstract Submission (Poster) หรือ Abstract Submission (Oral) ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

สำหรับผลงานที่ส่งในหัวข้อพิเศษ คือ การเรียนรู้เชิงรุก สามารถส่งบทคัดย่อโดยตรงที่ คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี (fnantawa@wu.ac.th) และ งานวิจัยบัณฑิตศึกษาชีวเวชศาสตร์ สามารถส่งบทคัดย่อโดยตรงที่ รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง (rjitbanj@wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP