ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 5.5 รุ่น 1 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2556