เชิญอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 8 วันที่ 14– 16 มิถุนายน 2556