ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 18/2555 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และ28 มีนาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นาย ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP