ข่าวทั่วไป

WMS จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอาการเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรมสรรพากรร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาในสถานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย" ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีนิสิต-นักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง และร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในเรื่องกฎหมายภาษี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ทำให้เกิดความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP