ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ครั้งที่ 1 ให้แก่ ชุมชนบ่อหิน ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน โดยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มและสนใจการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับชุมชน ต้องการกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและยกระดับการทำผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สำหรับธุรกิจ SME

กิจกรรมดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ร่วมโครงการ คือ ดร.ชุตินุช สุจริต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุแพรวพันธ์ โลหลักษณาเดช จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประมวลภาพ

 


TOP