ค่ายมัคคุเทศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง