ข่าวทั่วไป

ค่ายมัคคุเทศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เยาวชนโครงการอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๓๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการนำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านโบราณสถานและความเชื่อที่มีต่อทวดตุมปัง

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่นในการแนะนำสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชด้วยความภาคภูมิใจ

ประมวลภาพรายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP