ข่าวทั่วไป

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัยในงาน Future Research on Internet Development Initiative by Thailand Research Alliance

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปนำเสนองานวิจัยในงาน Future Research on Internet Development Initiative by Thailand Research Alliance วันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ บทบาทของอินเทอร์เน็ตต่อการวิจัยด้านนิเวศวิทยา (Roles of Internet in Ecology Research) โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล แลนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งาน และความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

TOP