รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัยในงาน Future Research on Internet Development Initiative by Thailand Research Alliance