ผู้สนใจส่งบทคัดย่อเสนอในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย มากกว่า 200 ผลงาน