ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้สนใจส่งบทคัดย่อเสนอในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย มากกว่า 200 ผลงาน

คณาจารย์และนักศึกษากว่า 30 สถาบัน ให้ความสนใจส่งบทคัดย่อเสนอในการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5 จำนวน 229 ผลงาน ซึ่งเป็นจำนวนสูงกว่าในการจัดวลัยลักษณ์วิจัยทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมผลงานในสองหัวข้อพิเศษ คือ 1. การเรียนรู้เชิงรุก 2. ชีวเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์

ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ จะต้องผ่านการพิจารณาบทคัดย่อจากคณะกรรมการ เพื่อประเมิน ให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ก่อนการตอบรับให้นำเสนอในการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อ แบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขาวิชา ที่มีการทำงานแบบจิตอาสา ภายใต้การประสานงานของประธานของแต่ละสาขาดังนี้

กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (41 ผลงาน) - ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

กลุ่ม เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (48 ผลงาน) - ผศ.ดร. นฤมล มาแทน

กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ (49 ผลงาน) - ผศ.ดร. มนตรา ไชยรัตน์

กลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ (45 ผลงาน) - รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร

กลุ่ม การจัดการ (23 ผลงาน) - ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

กลุ่ม สารสนเทศและมัลติมีเดีย (18 ผลงาน) - ดร. ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

กลุ่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ และศิลปกรรม (5 ผลงาน) - อ. เรวัต สุขสิกาญจน์


รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP