ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความหลากหลายศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน"
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรม เค ปาร์ค (เสาวลักษณ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้ ความคิด และสัมพันธภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรรมระหว่างกลุ่มในประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดย มีพระภิกษุ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมรับฟังประมาณ ๓๕๐ รูป/คน


TOP