รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความหลากหลายศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน