นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ : เจ้าของรางวัลสหกิจศึกษา ประเภทโครงงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์