ข่าวเด่น

นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ : เจ้าของรางวัลสหกิจศึกษา ประเภทโครงงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์

นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ “นะ” นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะรับรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นางสาวขนิษฐา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ “คุณครู” สอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นางสาวขนิษฐา เล่าให้ฟังว่า การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ “นะ” เปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาเป็น “คุณครู”เป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ทว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ภูมิใจที่สุด เพราะสิ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจที่สุดคือ การได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดและใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม อย่างไรก็ตาม ภารกิจการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ใหม่ แต่ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เข้ารับการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง จากนั้นจึงได้เริ่มออกแบบและเขียนคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาออกแบบและเขียนแผนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอน สอนนักเรียน ออกแบบข้อสอบ และวัดผลและประเมินผล

ระหว่างที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้เห็นปัญหาบางประการของนักเรียนผ่านงานเขียน นั่นคือ การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีความสนใจที่จะศึกษาและทำการวิจัยชั้นเรียนในหัวข้อ “การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2555” เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและหวังว่าการศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเขียนให้กับเด็กไทยในโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย

ผลจากงานวิจัย พบว่า นักเรียนมักเขียนผิดใน 4 ลักษณะที่เด่นชัดคือ คือ 1) ประโยคขาดประธาน 2) ประโยคขาดกริยา 3) ประโยคย่อยขาดประโยคหลัก และ 4) ประโยคไม่มีความหมายสมบูรณ์ จึงได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการจัดสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพราะทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ค่อนข้างซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของภาษา ความรู้รอบตัว คำศัพท์ และไวยากรณ์ มาประกอบการเขียน พร้อมทั้งเสนอแนะให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงลักษณะของประโยคที่ไม่สมบูรณ์และวิธีการหลีกเลี่ยงการเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรายวิชาการเขียน

แม้ “นะ”จะไม่ใช่ครูมืออาชีพ แต่จากผลการวิจัยนำไปสู่การเสนอวิธีการแก้ปัญหาและการนำไปปฏิบัติจริงดังกล่าว ทำให้รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น และผลงานการเขียนของนักเรียนมีข้อผิดพลาดน้อยลงกว่าเดิม

“หลังจากเสร็จจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา “นะ” ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานในตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ประสานงานงานโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นับได้ว่า สหกิจศึกษาเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของ “นะ” ในครั้งนี้ เพราะได้เปลี่ยนแปลงนักศึกษาคนหนึ่งให้เป็นบุคคลที่พร้อมสำหรับการทำงานได้” นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ กล่าวในตอนท้าย

 

สมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ข้อมูลและภาพ


TOP