ข่าวเด่น

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเป้าหมายที่จะพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนางานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเชิงวิพากษ์ ที่มุ่งสะท้อนความเป็นไปของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ อุดมการณ์ โครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี เป็นชาวพัทลุง เกิดในครอบครัวชาวนา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการตลาด(หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำงานในบริษัทเอกชนและเป็นอาจารย์สอนทางด้านการตลาดกว่าสิบปี ก่อนที่จะได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา TESOL และปริญญาเอก สาขา TESOL & Composition ที่ Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัล The MA TESOL Program Award for Creative Excellence 2003 จาก TESOL Program, Indiana University of Pennsylvania และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้รับรางวัลดีเด่นสองรางวัลด้วยกัน คือ รางวัล An Outstanding Research Award Academic Year 2008-9 จาก School of Graduate Studies and Research, Indiana University of Pennsylvania และรางวัล Composition and TESOL Award for Exemplary Interdisciplinary in Literacy 2009 จาก Graduate Studies Program in Composition and TESOL, Indiana University of Pennsylvania

หลังจากจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.อัจฉราวรรณ ได้กลับมาเป็นอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี 2552 จึงถือเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดยมีแนวคิดในการทำงาน คือ ลงมือทำในสิ่งที่เชื่อและทำให้เสร็จ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง ให้เกียรติและเคารพผู้เรียน อดทนและปรับตัวต่อการทำงาน มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ ประเด็นภาษาอังกฤษและความเป็นการเมืองของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่เชื่อมโยงกับสื่อ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ดังนั้นงานเขียนของอาจารย์จึงค่อนข้างสะท้อนความสนใจในประเด็นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่น. บทความเรื่อง “ภาษา อำนาจ หรือ ความเป็นอื่นผ่านเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์) และบทความเรื่อง Hegemonic English, standard Thai and voices from a margin: Self-marginalization in Thailand. In P. Liamputtong (Ed.), THAILAND TODAY: SOCIO-CULTURAL AND POLITICAL PERSPECTIVES, Springer: UK.(อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์)

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ดร.อัจฉราวรรณ มีความสนใจทดลองนำแนวคิดจากประสบการณ์การทำงานทางด้านการตลาดมาประยุกต์และทำการทดลองการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ๆ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบคิดนอกกรอบและนำสื่อสมัยใหม่ เช่น webblog และ facebook ตลอดจนศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ ที่สำคัญได้นำวิธีการสอนเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนนักวิจัยใหม่ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เช่น งานวิจัยเรื่อง Weblogs: A Pedagogical Space for Creativity Building and ‘Designing’ English Language Learning and Teaching: The Case of Thailand กำหนดตีพิมพ์ลงในวารสาร International Journal of Innovation in ELT & Research ฉบับเดือนกันยายน 2556 นี้ นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานวิจัยโดยสะท้อนสภาพความเป็นจริงและให้คุณค่าของอัตลักษณ์ของผู้เรียน ตลอดจนความจริงที่เป็นไปในห้องเรียนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกของการใช้ภาษาอังกฤษ

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี ผลิตผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจัย บทความวิจัยและ บทความวิชาการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจำนวนกว่า 20 เรื่อง รวมทั้งการให้บริการวิชาการกับครูภาษาอังกฤษและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการพัฒนางานวิชาการและวิจัย โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ขณะนี้กำลังทำงานวิจัยเชิงสังคมเรื่อง “ภาษาชายแดน : อุดมการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ของผู้คนและ ชุมชนย่านการค้าชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย” อันเป็นงานวิจัยภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม งานชิ้นนี้มุ่งสะท้อนความเป็นไปของปรากฏการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ ที่หลากหลาย ฉายภาพภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนการค้าในจังหวัดสงขลาและชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะเวลาสองปี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งเป็นบรรณาธิการประจำประเทศไทยร่วมงานกับบรรณาธิการอีก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเชีย เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อรวบรวมงานวิจัยและตีพิมพ์ Edited book ภายใต้หัวข้อการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในกรอบแนวคิดคุณค่าและศีลธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Situating Moral and Cultural Values in ELT Materials: The Southeast Asian Context) และเป็นกองบรรณาธิการและกรรมการพิจารณาบทความให้กับวารสารและที่ประชุมนานาชาติ เช่น Asian ESP Journal, Journal of Linguistics and Education, Arab World English Journal, Prince of Songkla Nakarin University Conference, Thailand TESOL 2013 conference เป็นต้น

“การได้นำความรู้จากการวิจัยไปขับเคลื่อนกระบวนการคิด การมองการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ๆ การได้เห็นลูกศิษย์มีความมั่นใจและภูมิใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ดูถูกตัวเองและคนอื่น ที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานในองค์กรที่เขาเลือกอย่างมีความสุข” เป็นความภาคภูมิใจและความฝันของการเป็นนักวิจัยและครูของ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

ประวัติและผลงานสมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง


TOP