มวล. จัดกิจกรรม “KICK OFF CORE COMPETENCY และกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ”