ข่าวทั่วไป

มวล. จัดกิจกรรม “KICK OFF CORE COMPETENCY และกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ”ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรม “KICK OFF CORE COMPETENCY และกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารฯ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของระบบสมรรถนะต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร” รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวสมรรถนะหลักพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ MOTTO “WU CC_STA☆ ” ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ตัว ดังนี้ C ตัวแรก ย่อมาจากคำว่า Communication Skill หรือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ C ตัวที่สอง ย่อมาจากคำว่า Creativity หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ S ย่อมาจากคำว่า Service mind หรือการบริการที่ดี T ย่อมาจากคำว่า Teamwork หรือการทำงานเป็นทีม A ย่อมาจากคำว่า Achievement Orientation หรือการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บุคลากรเกิดการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะหลัก ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสมรรถนะทั้งระบบ พร้อมผลักดันให้ระบบสมรรถนะได้ใช้ประโยชน์ทั่วทั้งระบบอย่างแท้จริงทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวด “อาหารต้านโรค” มีทั้งเมนูอาหารคาวและอาหารว่าง การแสดงจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน กิจกรรม Kick-off Core Competency

 

ประมวลภาพ


TOP