ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วลัยลักษณ์วิจัยขยายการจัดงานเป็น 2 วัน โดยเพิ่มการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

จากการที่คณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเพิ่มเวลาการจัดงานวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 เป็น 2 วัน คือจากเดิม วันที่ 1 สิงหาคม เป็น วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 เพื่อรองรับการเสนอผลงานภาคบรรยายและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการได้มากขึ้น

ในพิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่่่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายใน Opening session เวลา 09.15 น. หัวข้อ "การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์กับการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย" โดยได้รับการประสานผ่านชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์

อนึ่ง จากการประสานโดยอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2555 เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง "วิจัยจากศูนย์ (ZERO)...สูตรสำเร็จบนความเรียบง่าย" ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารฯนวัตกรรม โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายนี้ด้วย


TOP