ข่าวเด่น

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 2/2556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนสถาบันการศึกษา จาก 12 สถาบัน เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยในครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ในการร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานและภาพรวมผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ และเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบัน รวมทั้งได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก" ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TOP