ม.วลัยลักษณ์ศึกษาข้อมูลปะการัง-พันธุ์ปลา ส่งเสริมทรัพยากรชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน