ข่าวทั่วไป

นักเรียน ม.6 รุ่นแรกโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ มวล.เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง จำนวน 95 คน นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ แก้วทิพย์ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมฟังบรรยายสรุปแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเรียนรู้อยู่อาศัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา นายปรีชา รัสมี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา และนางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชม

ภาพกิจกรรม

TOP