ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน

ในโอกาสที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ภายใต้แนวคิด เกษตรรักษ์โลก ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2556 นี้ กิจกรรมสัมมนาวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและน่าสนใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษานักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในภาคประชาชนและบริษัทเอกชน

ในการนี้ คณะอนุกรรมการด้านสัมมนาและอบรมอาชีพวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 กำหนดจัดสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่องนโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน "จุดประกายความคิด พิชิตโจทย์ด้านพลังงาน" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.20 น. ณ. ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

ภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่องนโยบายพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน และเสวนาเรื่อง ธุรกิจพลังงานชีวภาพ โดยมี คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา คุณวิเชียร สุขสร้อย รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ และ รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากร
ช่วงบ่าย เป็นการบรรยายผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน โดย คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะให้มุมมองจากหลากหลายสาขาวิชาต่อโจทย์ด้านพลังงาน ร่วมด้วย รศ.ดร. นันทกาญจน์ มุรศิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาวิชาการฯ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ ird.wu.ac.th หัวข้อกำหนดการวิจัย-สัมมนา และจัดส่งฟอร์มลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน) ถึง คุณนันท์นภัส เหมทานนท์ ทางอีเมล์ nannaphat.ra@wu.ac.th ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP