มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน