ข่าวทั่วไป

ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน กับคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ และคุณแดเนียล เฟรเซอร์ พิธีกรรายการหลงกรุง

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาไทย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๖ หัวข้อ “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมในช่วงต้น มีพิธีมอบรางวัลแกผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองและประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕6 และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

หลังจากนั้นฟังเสวนา “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉนในอาเซียน” วิทยากร คุณแดเนียล เฟรเซอร์ พิธีกรรายการหลงกรุง ออกอากาศทาง ThaiPBS ชาวต่างชาติหัวใจไทย ที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ดี ถัดจากนั้นฟังกวี ซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หมาดๆ ใหม่ๆ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในหัวข้อ “ภาษาไทยสำคัญอย่างไร” ในฐานะกวี นอกจากนี้พบกับวิทยากรจากอาจารย์ในมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์สมใจ สมคิด ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP