รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัย Research Seminar 2013: Topics towards better understanding of ASEAN community ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี