ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญไปนำเสนองานวิจัย Research Seminar 2013: Topics towards better understanding of ASEAN community ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนองานวิจัยในโครงการสัมมนาการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Research Seminar 2013: Topics towards better understanding of ASEAN community” ในหัวข้อ “Coral Sensor Network at Racha Island” วันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง G 706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ของงานวิจัยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้ ทางศูนย์ฯ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน5 ท่าน ประกอบด้วย นส.เปรมฤดี นุ่นสังข์ นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นส. พวงรัตน์ จินพล ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ และนายอนันต์ เจริญสุข เข้าร่วมฟังสัมมนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีด้วย


TOP