ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจในยุคอาเซียน รุ่น 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจในยุคอาเซียน รุ่น 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์เป็นเครืองมือสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในชีวิตการทำงานยุคปัจจุบัน พนักงานในองค์กร เช่น พนักงานธุรการ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ หรือผู้ที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน จำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองในการใช้โทรศัพท์สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

หลักสูตรศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจในยุคอาเซียน พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกกลุ่มอาชีพที่ต้องให้บริการทางโทรศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้ทั้งเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาในการสื่อสาร ทักษะการพูดและการฟัง ทักษะการจัดการการสนทนาทางโทรศัพท์ ตลอดจนการใช้ศาสตร์และศิลปะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อคู่สนทนา เป็นภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
• สมัครร่วมกับหลักสูตรการบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสาร ยุคไร้กระดาษ รุ่น 1 จ่ายรวมกันเพียง 3,500 บาท ส่วน พนักงาน มวล. 3,000 บาท เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,
e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-talkphone.php

TOP