ขอเชิญอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี