ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "โครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1"

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1” ในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล พรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ มีความรู้เบื้องต้นในการจำแนกพรรณไม้ และการตรวจเอกลักษณ์พืชได้รับความรู้เบื้องต้นในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

วิทยากรโดย
ดร.วีระชัย ณ นคร : ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
: อดีตผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล : ประธานคณะทำงานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ฐิติกา แก้วสมวงศ์ : อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ค่าธรรมเนียมการอบรม
- ท่านละ 1,000 บาท (รวมค่าที่พัก เอกสารการอบรม อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อยืดฟรี 1 ตัว กระเป๋าผ้า 1 ใบ )
* เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง*

สอบถามและสมัครได้ที่ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3000 ต่อ 4111 -14 หรือ 0-8026-5357-8 e-mail : aksaraphat.cu@wu.ac.th เว็บไซต์ http://botany.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://botany.wu.ac.th/

TOP