ข่าวทั่วไป

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นำคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 50 คน และวิทยาลัยการอาชีพไชยา นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากทั้ง 2 วิทยาลัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ แนะนำข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลทั่วไปของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ฯ และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน การส่งเสริมและการให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้นำชมหน่วยวิจัยฯ ต่าง ๆ ที่ใช้พื้นที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wu-stsp.wu.ac.th/

TOP