โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยการอาชีพไชยา