ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของ มวล.รวมทั้งบุคลากรสหกิจศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

TOP